Skip to main content

Vedtægter

Vedtaegter logo rod

www.alsgokartklub.dk

Vedtaget 22. november 2017


§1.
Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK).
§1a.
Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§2.
Als Gokart Klubs formål er:
a. At virke til fremme for kartsporten og varetage medlemmernes almene interesser og rettigheder.
b. At søge opretholdt et godt indbyrdes forhold mellem medlemmerne.
c. Ved selskabelige sammenkomster og på anden måde at fremme samfølelsen og solidariteten mellem foreningens medlemmer.

§3.
I klubben kan optages enhver, som har gjort sig bekendt med og anerkender klubbens vedtægter.
a. Et medlem, der groft har modarbejdet klubben, kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusionen kan indankes gennem et medlem for en ekstraordinær generalforsamling, hvor genoptagelse kan besluttes, når mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmer herfor.
b. Såfremt et medlem er i kontingent restance og ikke indbetaler restance beløbet senest 7 dage efter at være opfordret hertil, vil medlemmet blive udmeldt af klubben og meddelelse herom, vil tilgå DASU med de deraf følgende konsekvenser.
c. Som æresmedlem kan optages en person, som i kraft af særlige forudsætninger kan gavne AGK på en speciel og enestående måde. Indstillinger til æresmedlem tilsendes bestyrelsen som dagsordenspunkt til den ordinære generalforsamling, der således beslutter, hvorvidt indstillingen skal følges.

§4.
Generalforsamlingen er Als Gokart Klubs øverste myndighed.
a. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 28. februar. Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til hvert medlem, med angivelse af dagsorden, regnskab og budget. Regnskabet skal vedlægges indkaldelsen.
b. Adgang til generalforsamlingen har personer med interesse for kartsporten. Stemmeret har medlemmer, der er opført på medlemslisten hos DASU, samt bestyrelsen. Et medlemskab gælder som minimum frem til næst kommende generalforsamling.
c. Der kan ved generalforsamlingen stemmes med 2 stemmer ved fuldmagt pr. fremmødt medlem i alt 3 stemmer med sin egen stemme
d. Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og kontingent for det følgende år.
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Valg af 2 suppleanter. Valg af revisor. Valg af revisorsuppleant.
7. Valg af Annoncemand
8. Valg af redaktør til hjemmesiden
9. Eventuelt

e. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til formanden senest 8 dage før den af bestyrelsen fastsatte generalforsamling.
f. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens bestemmelser, eller på skriftlig forlangende med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet, fra mindst 25 medlemmer eller 25%. Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, dog fordres til ændring af vedtægterne, at 2/3 af de afgivne stemmer er for. Der kan stemmes ved fuldmagt.

§5.
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer. De vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
a. Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Der skal udpeges formand, næstformand, sekretær og kasserer. Som formand kan kun vælges et medlem, der behersker det danske sprog i skrift og tale.
b. Bestyrelsesmedlemmerne har frit kontingent. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men bestyrelsen kan om fornødent bevillige et eller flere bestyrelsesmedlemmer en godtgørelse for direkte erholdte merudgifter i forbindelse med hvervet. Denne godtgørelse skal dog være særskilt specificeret i foreningens regnskab.
c. Bestyrelsesmedlemmer og andre i Als Gokart Klub opfordres til at påtage sig andre officielle hverv inder for DASU’s udvalg og organer.
d. Næstformanden fungerer som formand ved formandens forfald. I tilfælde af, at formanden måtte afgå ved døden eller nedlægge sit hverv, træder næstformanden i hans sted indtil den førstkommende ordinære generalforsamling.
e. Af bestyrelsen afgår hvert andet år 3 medlemmer og hvert andet 2 medlemmer. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
f. Forpagtere af baneanlægget og andre personer med større økonomisk engagement kan ikke bestride bestyrelsesposter eller udvalgsposter. De er ikke valgbare.
g. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med angivelse af dagsorden. To medlemmer af bestyrelsen kan forlange bestyrelsen indkaldt og kan skriftligt stille forslag til dagsorden.
h. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel.
i. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
j. Bestyrelsens beslutning træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
k. Foreningen tegnes af formanden. Overfor pengeinstitutter m.v. tegnes foreningen efter bestyrelsens beslutning.
l. Der tillægges bestyrelsen frihed til at indgå rabatordning med Danske Ungdomsskoler, skoler, fritidshjem o. l..

§6.
Fra bestyrelsesmøder og generalforsamling føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§7.
Regnskabsåret er fra 01.01 til 31.12.

§8.
Opløsning af klubben kan kun ske ved to på hinanden følgende særlige generalforsamlinger kun med dette punkt på dagsordenen.
På begge generalforsamlinger skal ¾ af de mødte stemme for en opløsning. Vedtages opløsning, tager generalforsamlingen (den anden) ved simpelt stemmeflertal bestemmelse angående anvendelse af foreningens midler og formue. Midler og formue skal tilfalde andre almennyttige formål.
Således vedtaget ved ordinær generalforsamling den 22.11.2017

Lars Stenger Nielsen          Frank H. Nielsen          Carsten Neumann           Bo Bidstrup           Hans Jørgen Petersen

Se vedtægterner her i en pdf fil Adobe PDF logo